Home > Error Code > Psa Dell Error Codes

Psa Dell Error Codes

Contents

När du kör diagnostiken och får en felkod och behöver ytterligare hjälp går du till vårt ePSA-onlineverktyg. PSA NA ePSA 2000-0314 Thermal - the (s) reading (dc) exceeds the thermal limit. (Värme - (s)-avläsningen (dc) överstiger värmegränsen.) Diagnostikverktygen hittar fel i moderkort, fläkt eller proc. Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka minnet. Reseat the cable connection and inspect the cable and connections for damage. weblink

For a given system, if the speaker is optional, it might not exist on that system. If failure continues, contact Dell Technical Support. Om du har en hårddiskenhet ansluter du hårddiskenheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken). Repeat the PSA diagnostics. http://www.dell.com/support/manuals/us/en/19/poweredge-fx2/Servers_TSG/PSAePSA-Diagnostics-error-codes?guid=GUID-9AFEED67-A47C-4AFD-83D8-04301EBF3523&lang=en-us

Dell Error Beep Codes

Disconnect any USB devices and run the diagnostic again. Update or reinstall your OS. Obs! If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8002 BIOS - No BIOS support for SMI interface function(x) or Sensor [x] exceeded thermal zone [d].

If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-0313 Touchpad - pointing stick/touchpad not detected The mouse, touchpad, or trackstick is not being detected by the diagnostic tools. Stäng av datorn och anslut kabeln som beskrivs i strängdelen i meddelandet (anvisningar finns i servicehandboken). Det kan ta 10–15 minuter, beroende på maskinvaran i systemet. Dell Validation Code If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8003 BIOS - Fan - Unable to set Manufacturing Mode The motherboard BIOS revision may not be current.

Update to the latest BIOS version. This disk may be marked Drivers and Utilities CD. Repeat the PSA diagnostics. http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/w/desktop/3624.beep-codes-and-psa-diagnostic-chart Update to the latest BIOS version.

Running Dell Diagnostics from the Resouce CD Insert the Resource CD into the CD drive. Dell Epsa Diagnostics PSA 1000-0147 ePSA 2000-0147 PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA, optisk enhet - IDE-statusen misslyckades). Repeat the PSA diagnostics. Reconnect your LCD cable.

Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. https://www.scribd.com/doc/202488176/Pre-Boot-System-Assessment-PSA-Diagnostics-and-Error-Codes-for-Dell-Computers-DellPre-Boot-System-Assessment-PSA-Diagnostics-and-Error-Codes If you have an HDD, reconnect your hard disk drive (HDD) to the system board. Dell Error Beep Codes Repeat the PSA diagnostics. Dell Epsa Error Codes Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.

Re-run the test. http://caribtechsxm.com/error-code/ps-error-codes.php PSA/ePSA Diagnostics error codes Error number (PSA and ePSA) Error message Description Steps PSA NA ePSA 2000-0111 CPU - exception occurred An error occurred during the tests that may involve the PSA NA ePSA 2000-0121 Memory - Memory errors were detected and repaired. (Minne – Minnesfel identifierades och reparerades.) Ett fel som kan omfatta systemets huvudmoderkort eller minnet uppstod under testerna. Replace damaged cables or devices. Dell Error Code 2000-0333

  • If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8006 BIOS - Fan - Unable to set fans to ([d], [d], or [d]) speed or No chipset event timer.
  • Turn off the system and reseat the system battery.
  • Update to the latest BIOS version.

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. och välja Diagnostics (diagnostik) i menyn. Överst på sidan Så här öppnar du diagnostiken (surfplattor) Surfplattesystem: Obs! Hard Drive System Board ePSA 2000-0151 ePSA: Hard Drive (d): S/N (s) - incorrect status: (x) - (s) User Error Re-run the test Check cables and connections Reflash latest BIOS. http://caribtechsxm.com/error-code/ps3-error-codes-and-how-to-fix-them.php Upprepa PSA-diagnostiken.

Update to the latest BIOS version. Dell Error Codes Lights PSA 1000-0312 Keyboard test timed out waiting for keyboard response. System Board ePSA 2000-8415 ePSA: Cables - BIOS reports no testable cables The system may not have any testable cables.

Actual (d)C An error occurred during the tests that may involve the system board.

PSA 1000-0235 - PM timer 1 had wrong time period. This should ask you to press yes or no. PSA 1000-0147PSA+ 2000-0147 Unit (x): IDE status failed. Dell Epsa Pre-boot System Assessment Fn+Power Button Access Dell Diagnostics Utility Partition Dell Resource CD Download from support.dell.com Utility Partition Shut down and restart the computer.

ePSA Optical Drive - self test --(s) Your CD or DVD drive has indicated a failure. If no error occurs then it's a cable or connector issue. Uppdatera den fasta programvaran om det finns en sådan. this content Turn off the system and reseat the memory modules.

Uppdatera till senaste BIOS. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln. Disconnect any USB devices and run the diagnostic again. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.