Home > Error Code > Psa Error Code 0147

Psa Error Code 0147

Contents

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Xue Chang 589.296 προβολές 3:36 Dell Laptop Pheonix BIOS Recovery From USB PENDRIVE (No use of USB FLOPPY DRIVE) - Διάρκεια: 3:58. Kan du köra DST-, PSA- och ePSA- diagnostiken på redan krypterade FDE-enheter (Full Drive Encryption)? Om du har en hårddiskenhet ansluter du hårddiskenheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken). this contact form

Om du vet att det finns en fungerande hårddisk ser du om det går att identifiera den, eller testa den misstänkt felaktiga hårddisken i ett fungerande system. Some stuff about Boot CDs & Data Recovery Basics & Back-up using Knoppix. Obs! Upprepa PSA-diagnostiken Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Dell Optical Drive Error Code 0147

I Had Same Problem And It Worked For Me. Kontrollera systemloggarna. Contact Us PSA+ 1000-0331 No video adapter found. Called Dell to obtain Key for re-installing operating system if necessary to fix problem, but was informed that the Key is not necessary for the installation.

  1. Då öppnas diagnostiken.
  2. Kalibreringen optimerar pennan för varje användare.
  3. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
  4. Get a grip "I REPETE" There's no place like 127.0.0.1 Reply With Quote 01-05-2011,01:20 AM #9 uxayan View Profile View Forum Posts View Blog Entries View Articles New Member - Welcome!
  5. PSA 1000-0214                               ---- Failure in DMA %s Port: XX.Not intactraction IssuePSA 1000-0221 / PSA+ 2000-0221    ---- Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interruptsPSA 1000-0222 /                                 ---- Interval Timer
  6. Upprepa PSA-diagnostiken.
  7. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

http://technet.microsoft.com/en-us/l.../bb491051.aspx Reply With Quote Page 1 of 2 12 Last Jump to page: Quick Navigation Storage Top Site Areas Settings Private Messages Subscriptions Who's Online Search Forums Forums Home Forums Forum Uppdatera till senaste BIOS. Stäng av systemet, koppla från och sätt tillbaka eventuella kablar och kontrollera BIOS så att styrplattan eller musen inte har inaktiverats. Dell Epsa Error Codes Contact Us PSA+ 1000-0414 Hardware Detect Error - Inverter cable not detected.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Dell Error Code 0147 Spindle Test Failed Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Uppdatera till senaste BIOS. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.

PSA NA ePSA 2000-0714 Heat Sink - Heat sink clip not installed. (Kylfläns – Kylflänshållare har inte installerats.) BIOS identifierade att kylflänshållaren inte har installerats. Dell Error Code 2000-0142 Link to Fix PSA 1000-0326 PSA+ 2000-0326 LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF. Visit the Dell Drivers and Downloads website and input your Service Tag to get updates specific to your computer. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Dell Error Code 0147 Spindle Test Failed

Stäng av datorn, koppla från och sätt tillbaka DIMM-modulern Interactive Support Agent Back  Leave Feedback Print Your session has expired.

Answer questions, earn points and help others Answer questions Manuals & User Guides PDF Manual HP Pavilion DV7 Laptop User... Dell Optical Drive Error Code 0147 Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Error Code 0147 Opu Test Failed Uppdatera till senaste BIOS.

I too have experienced similar problem where for no reason our Dell Vostro 1510 laptop just stopped working without warning, no noises, no bumps, no spikes and no other significant identifiable weblink Skriv in ditt Service Tag-numret eller Express Service-koden. Upprepa PSA-diagnostiken. You can order off new egg for cheap.Dont use cd that comes with it, download ... Optical Drive 0 Self Test Opu Test Failed

Om fältet ser normalt ut trycker du på Yes (ja) Du kan få det här felmeddelandet om du av misstag svarade No (nej) istället för Yes (ja) på färgtestet. Uppdatera till senaste BIOS. Systemet har dock självreparerats. http://caribtechsxm.com/error-code/ps3-dvd-error-code.php Upprepa PSA-diagnostiken.

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Validation Code Försök med en USB-enhet som du vet fungerar. Uppdatera till senaste BIOS.

Innehållsförteckning: Vad är PSA-diagnostik?

Om felet kvarstår ser du till att enhetens fasta programvara är uppdaterad. Ett fel som kan omfatta systemets huvudmoderkort uppstod under testerna. PSA NA ePSA 2000-0153 Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] (Hårddisk - löstagbar hårddisk [d] - felaktig status = [x] [s]) Stationära enheter, servrar: Dell Error Code 2000-0151 Is this true?

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. After reinstalling the hard drive re-run the diagnostics if you receive the same error code Contact Us. Pre-Boot System Assessment (PSA) Diagnostics and Error Codes For Dell Computers - KB Article - 300428 http://support.dell.com/support/top...2000-0148 = IDE error How to Fix: Question about Studio Xps 8100 Desktop Computer 1 his comment is here Be sure to remove and reinstall the cables for the CD/DVD Drive if you are on a Desktop Computer. ......

PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-skärm – det gick inte att identifiera växlingar i sensorn för omgivande ljus) Sensorn för omgivande The Blue Screen came up with : error code : 0142 message error code : 2000-0142 message : harddrive 1 - self test unsuccessful = status 79 Another diagnostic message UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME