Home > Psp Error > Psp Error Copying File

Psp Error Copying File

nothing.Please help me, how to fix it? Κατηγορία Παιχνίδια Άδεια Τυπική άδεια YouTube Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων Φόρτωση... Αυτόματη αναπαραγωγή Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αναπαραγωγή, το επόμενο προτεινόμενο βίντεο παίζει Video Ad 10 Latest Posts My Umd When placed into psp and used makes a grinding sound, the Grey things behind it are pushed... If you do not understand what is causing this behavior, please contact us here. If you continue to cause errors, you will be blocked again for an indefinite period. navigate here

Want to learn more about the team who brings you the Dash Hacks news? Your HDD? -------------------Battlefield: Bad Company 2 | PM me quote quick quote Entropy *fapfapfap*Neolithic total posts: 6481since: May 2004 Jan 4, 08 at 6:04pm ^ re: Large files cannot be Using the safe disconnect windows xp feature and a custom explorer that allows me to resume partial transfers is my best bet right now. I have a four(4) gb mem stick for my psp and am using a usb cable to connect it to my pc.then i could only copy like 10 files with 5kb see this here

Common sense says "cheap USB cable, get a new one", right? any solution? As if Play.com sells fake memory sticks.

Pokémon HeartGold Version Pokémon SoulSilver Version Featured Forums Apollo Justice: Ace... Read about them now! No corruption problems.I've tried multiple USB ports on my computer. Try a different USB port. 0 Share this post Link to post Share on other sites mimoman 0 I broke 10 posts and all I got was this lousy title!

I'm legit firmwire all the way. GameFAQs.comfacebook.com/GFAQstwitter.com/GameFAQsHelp / Contact UsChange Colors Blue (Default)Blue on BlackRedRed on BlackGreenGreen on BlackOrangeOrange on BlackPurplePurple on BlackCloudy BlueGrayscaleSepiaCotton Candygamespot.comgiantbomb.commetacritic.comgamerankings.com© 2016 CBS Interactive Inc. This "Cannot read from source" should be something wrong with the hard drive of your computer actually. ------------------- quote quick quote DarKaiSer All stressed out and no one to chokemad quote quick quote StarJet Still Seekin' total posts: 3680neopoints: 68GameGrep pts: 4610since: Apr 2007 Jan 5, 08 at 5:17am ^ re: Large files cannot be transfered to my psp quote

CrazyPrinceMember Since: April 10, 2010Posts: 25CrazyPrinceFollowForum Posts: 25Followed by: 0Reviews: 0 Stacks: 0Forum Karma: 0#4 Posted by CrazyPrince (25 posts) - 6 years, 6 months ago But i can copy file but my PSP save data is stuck in there. :( And it's not old games where I can delete the save and not care about there are some games I'm currently No luck.I've done thorough reformats of my memory card. malik black 167.422 προβολές 6:34 Mortal Kombat: Unchained - Gameplay PSP HD 720P (Playstation Portable) - Διάρκεια: 13:38.

  • I can't believe I found this, thank google.
  • Members 0 13 posts Posted September 12, 2008 so you said that you already have alot of peripherals connected to your computer, so im thinking that you might be exceeding the
  • Updated 4/14/09 Post count does not reflect the intelligence of the poster Reply With Quote 01-08-2007,04:24 PM #5 pokekilla QJ Gamer Blue Join Date Aug 2005 Location Soul Society Posts 113
  • I then tried it using the normal format option, same problem.I hadn't thought of that, so thanks for your input!

Recently defragmented, chkdsk with no errors.When I go into USB mode for large file transfers (anywhere from 40 MB and up), my USB connection will hang. Then if I try to browse the memory stick, the window appears blank. even if i bought it from ebay etc?This message was edited by Darkaiser on Jan 04 2008. -------------------Is somebody not editing what I'm saying here??? The fakes come in very authentic looking packaging.

Actually this was my favorite game... Cluster . TopPlatforms 3DS PlayStation 4 Android PlayStation Vita DS PSP Game Boy Advance Wii iOS Wii U PC Xbox 360 PlayStation 2 Xbox One PlayStation 3 More... Reply With Quote 01-26-2009,06:40 AM #8 mohaas05 QJ Gamer Green Join Date Jan 2007 Location Land of honey Posts 4,255 QJ Pts 14,480 Level 78 Downloads0 Uploads0 Try using a different

for... 3DS Nintendo 3DS Forums Games Forum Directory 3DS Forum Top Forums Animal Crossing: New Leaf Fire Emblem Fates Pokémon Omega Ruby &... Last edited by Waacm; 01-23-2009 at 05:00 PM. I saw a forum with this online, but I didn't have time to read it all. If your PC has a memory card slot, try using it to reformat the stick (I think you have to use FAT32...may want to check that).

I also searched still confused.. Left 4 Dead 2 10-04-2016, 02:21 AM I have Sniper elite 3 Borderlands ultimate collection Dbz xenoverse Resident evil... ~PS3 game sharing/trading! --READ... 10-02-2016, 04:18 PM Attention: If you are someone If you did buy it off eBay, 99% chance its a fake and won't work.

When i copying a file, no matter what file.

quote quick quote [All dates in (PST) time]Threads List « Next Newest Next Oldest » REPLY TO THIS THREAD QUICK REPLY START NEW THREAD Similar Threads Transferring Answer Questions Cuándo hago un marco rectangular y se vuelve marco elíptico? No problem. www.mohaas05.co.cc Reply With Quote 12-25-2009,04:11 AM #9 Illuminaughty Achievements: Join Date Dec 2009 Location Sandusky, Ohio Posts 1 QJ Pts 1,407 Level 21 Downloads0 Uploads0 Originally Posted by mohaas05 Try using

But large files just won't go through. FOrmatting memory stick did not help at all. Steroyd View Public Profile Send a private message to Steroyd Find More Posts by Steroyd report this ad navanman Crown Prince of Custom Firmware (12-22-2007, 11:14 AM) Quote #2 Is it Well I can confirm it's 8GB big for reals at least. :| But when I tried to put the stick in the PS3 directly and copy files I get a copy

and I looked. Featured Forums Dragon Age: Inquisition FIFA 15 Forza Horizon 2 Halo 5: Guardians Halo: The Master Chief... My computer is overloaded with enough peripherals as it is.If you can help me get this working, I dunno... All Rights Reserved.

Reply With Quote 01-23-2009,04:31 PM #6 Waacm Achievements: Join Date Jan 2009 Posts 1 QJ Pts 1,988 Level 26 Downloads0 Uploads0 It's not the cord I am having this EXACT same When I was copying HEN-D and the 2.71 Downgrader, this error did not occur at all, but it does happen when I transfer the UPDATE.PBP (formerly EBOOT.PBP). I want to help out more, but I'm not 100% sure about the answer. Steroyd View Public Profile Send a private message to Steroyd Find More Posts by Steroyd The Faceless Master #upliftingtherace (12-31-2007, 10:37 AM) Quote #21 have you tried a different card reader

I don't think it is because any other games I use copies good. xKakashi619 58.723 προβολές 1:12 How to copy your psp games from your umd disc your memory stick - Διάρκεια: 7:14. CrazyPrinceMember Since: April 10, 2010Posts: 25CrazyPrinceFollowForum Posts: 25Followed by: 0Reviews: 0 Stacks: 0Forum Karma: 0#1 Posted by CrazyPrince (25 posts) - 6 years, 6 months ago As Title Said. You can then click on "Newsletter Settings" to customize your daily digest experience.

If you bought the 8GB from Ebay, then there is strong (80-90%) chance it is fake. Great now I'm scared for my 8GB, it has the Sony name on it and everything. :| Steroyd View Public Profile Send a private message to Steroyd Find More Posts by SupahBlah View Public Profile Find More Posts by SupahBlah navanman Crown Prince of Custom Firmware (12-22-2007, 01:48 PM) Quote #15 Have you created PS3 folder in the root of the MS. navanman View Public Profile Send a private message to navanman Find More Posts by navanman Steroyd Member (12-22-2007, 11:41 AM) Quote #8 So much for being a cheap ass gamer...

If so, check to see if it says Magic-Gate supported. The Faceless Master View Public Profile Send a private message to The Faceless Master Find More Posts by The Faceless Master Danj Member (12-31-2007, 10:45 AM) Quote #22 If the PSP/memory Maybe it's loose? navanman View Public Profile Send a private message to navanman Find More Posts by navanman ZeroTolerance Junior Member (12-22-2007, 01:50 PM) Quote #16 Are you using VISTA ?

Like I said only 2 ISO's that I have are giving me a problem, ridge racer, and star wars battlefront. Digital Point modules: Sphinx-based search Use of this Web site constitutes acceptance of the TERMS & CONDITIONS and PRIVACY POLICY Copyright , Caputo Media, LLC. I formatted it, and still try to drag the ISO in the correct folder, and it's giving me the same error.