Home > Read Error > Ps3 Cd Read Error

Ps3 Cd Read Error

Contents

Armenianps3 49.759 προβολές 1:07 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα My friends are also facing the same situation. i might just call sony on this one. rogerjakMember Since: July 29, 2004Posts: 14908rogerjakFollowForum Posts: 14908Followed by: 0Reviews: 1 Stacks: 0Forum Karma: 0#31 Posted by rogerjak (14908 posts) - 9 years, 3 days agoThat is exactly what happened to have a peek here

the whole time sometimes it would work, then the next second it would freeze. Dan Galadima - 04/30/2014 Reply Pls.. Also, did you acquire it via upgrade deal or is it a stand alone copy?Thanks,^AJ SavageHam Level 66 Likes: 330 Posts: 3461 Registered: ‎04-06-2013 ‎23-11-2013 07:17 PM 0 Likes Reply Message Q4.

How To Fix Ps3 Disc Reader

jrushia0703 - February 25 Reply My PlayStation turns on but 5 seconds to 5 minutes in. and it keeps loading less every time i try can someone please help me or at least send me somewhere where i can find the answer to this technical difficultly. My ps3 freezes a lot since the new firmware. and no i didnt move it while i was booting the disc, never, i aint that dumb and i do read the manual.

it would need to be replaced then. so is my last resort is to call sony or theres another way to fix it? PhysicalDarkness 281.142 προβολές 9:11 PS3 System reparieren - verstecktes Service / Recovery Menü * Tutorial * - Διάρκεια: 6:09. How To Fix Ps3 Disc Not Reading And Ejecting Noise HELP!!

Follow the instructions on the screen If that doesn't work, then your blu-ray diode is burnt out in your disc drive. Disc Read Error Ps3 Mw3 it's been 2 hours and no response. Powered by vBulletin Version 4.2.2 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc.

Michael Reast - May 18 Reply I am playing a role RPG game and the xp is no gaining and that will keep from leveling up.

Not sure what else to check. Disc Read Error Ps3 Advanced Warfare i can not play dvd, games, cd...etc. However this time the third beep will be a rapid beep 3. Could it be something were the disk go?

  1. Reply With Quote 02-21-2014,04:04 PM #3 Puffdragon View Profile View Forum Posts Private Message View Forum Threads Senior Member Join Date May 2013 Location USA Posts 1,008 Likes 140 Liked 228
  2. Is the loading wheel present on the XMB?Yes - Go to "SOLUTION: Faulty Lens"No - Go to "SOLUTION: Faulty Control Board" Solution: Gear Alignment Reset Realigning the gears in the blu-ray
  3. Eject the disk Q5.
  4. you will find out what causes the Ylod and also what happens and finally what you can do to fix the problem.
  5. fardeenkhan97 - April 5 Reply This stuff doesn't work I had A Piece of plastic in my playstation and It said Albert Einstein - April 9 Reply I have a PlayStation
  6. Ps3 MW3 disc read error?
  7. CyberXD 539.933 προβολές 3:49 PS3 won't play games or blu rays - Διάρκεια: 5:38.
  8. Anyways let's try to help.Have you tried more than one disc?
  9. Internet Connection¶ If you have continuous, excessive lag during online play, you should first verify that the ethernet cable is properly plugged in.
  10. Just no links to the games can't be posted and i wasnt being hostile :) if i was i would of gave you a infraction for trolling MULTIMAN ERROR CODE (80010017)...

Disc Read Error Ps3 Mw3

MW3 Disc Read Error PS3? same thing happened to me today. How To Fix Ps3 Disc Reader Televisions or HDTVs is an output of systems like PS3 not an input. Ps3 Disc Read Error During Game Solution: You're done!

All rights reserved. navigate here Last Jump to page: Quick Navigation PS3 Game Fixes/Patches/Booting Top Site Areas Settings Private Messages Subscriptions Who's Online Search Forums Forums Home Forums Welcome to PS3Hax.net Suggestions & Feedback New Member You can only upload a photo (png, jpg, jpeg) or a video (3gp, 3gpp, mp4, mov, avi, mpg, mpeg, rm). Also, verify that your source of power (the outlet) functions correctly. Disc Read Error Ps3 Batman Arkham Origins

How to fix your PS3 Problemshow to fix the Red Screen of Deathin this Section of the Problems with the PS3 errors, were looking at the RED light of death, AKA The PS3 sends digital signals for display to a particular tv or monitor andno forms of signals are sent back to the PS3. then it froze again. Check This Out example, Yesterday I had like 8 electrical appliances going at once in my house and a circuit blew and my PS3 went off midgame of MW2, When I turned the power

Video should be smaller than 600mb/5 minutes Photo should be smaller than 5mb Video should be smaller than 600mb/5 minutesPhoto should be smaller than 5mb Related Questions PS3 MW3 disc read How To Fix Disc Read Error On Ps3 Mw3 Mark Chalmers 277.329 προβολές 9:06 Using PS3 Safe Mode - Διάρκεια: 6:44. CGF Studios 421.770 προβολές 3:09 PS3 Won't Read Discs/ Makes Weird Noises Solution - Διάρκεια: 2:45.

Today, 11:18 AM We can help people to get games working etc .

No hate because totally forgot about this sh!!t way before the shit came.? TutorialsandVlogs 49.589 προβολές 2:00 How to fix your scratched xbox 360 PS3 disc EASY - Διάρκεια: 5:58. M. Ps3 Disc Read Error Eject Noise Any other ideas??

RockMoDz 102.021 προβολές 3:06 RobertJohn's PS3 not reading disks - Διάρκεια: 2:41. Add your answer Source Submit Cancel Report Abuse I think this question violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this question violates HELP!! this contact form Could somebody please help me Thanks?

Turn it back on by pushing the power button again. Today, 12:08 PM Then , I will give you a Thanx.:) MULTIMAN ERROR CODE (80010017)... I looked through the list of possibilities and none of them match. another fanboy.

The back powerbutton should be called the Doomsday Button, only use it if all other options at diplomacy have failed! " PS3 CREED"This is my PS3.There are many like it but If you continue to have lag, the problem may be your internet connection. anyways so does this mean that it wont really work no more? PS3 Sound/Video Problems¶ The PS3 has problems pertaining to sound and video.

Beautiful Chaos 26.570 προβολές 8:09 EASY MOST COMMON PS3 FIXES EVER!!! - Διάρκεια: 7:36. Now it will play movies that are already downloaded but when i try to open Netflix or playstation store the screen just turns black and i have to turn it off it freezes can somebody tell me what it is? Power Supply¶ One cause of the PlayStation 3 not booting is a faulty power supply.

RixomMember Since: October 18, 2007Posts: 45RixomFollowForum Posts: 45Followed by: 0Reviews: 0 Stacks: 0Forum Karma: 0#4 Posted by Rixom (45 posts) - 9 years, 3 days ago i have no idea i im just getting frustrated, and im running out of patience.